LOSVIKA AB DATASKYDDSPOLICY

 1. Allmänt
  Denna dataskyddspolicy tillämpas på behandlingen av alla personuppgifter som Losvika Ab ansvarar för.
  Syftet med dataskyddspolicyn är att säkerställa att alla personuppgifter inom Losvika Ab behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (i fortsättningen GDPR) (2016/679)  och nationell dataskyddslagstiftning. 
 2. Personuppgiftsansvarig
  Losvika Ab (i fortsättningen Losvika)
  Östra Åvägen 217
  66900 Nykarleby
  Finland
 3. Begreppsförklaring
  Personuppgiftsansvarig: Losvika
  Registrerad – Personer vars uppgifter finns sparade i Losvikas register, här: kunden
  Personuppgift – Alla uppgifter som kan identifiera en person
  Patienten – djuret
 4. Personuppgifter som behandlas på Losvika
  På Losvika behandlas personuppgifter för två ändamål: för att föra ett kundregister över Losvikas djurkliniker och för att behandla beställningar på Losvikas nätbutik.

LOSVIKAS DJURKLINIKER

a) Ändamål för behandling av personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter grundar sig på en kundrelation mellan kunden och Losvika. Personuppgifterna sparas för att kunna kontakta kunder angående patientbehandling, spara patientuppgifter (inklusive behandlingsåtgärder, etc.) och för att uppfylla skyldigheter om läkemedelsanvändning i lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014).

b) Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Losvikas djurkliniker har två rättsliga grunder för behandlingen av personuppgifter; ett berättigat intresse (GDPR artikel 6.1.f) som grundar sig på Losvikas kundrelation till sina kunder och en rättslig förpliktelse (GDPR artikel 6.1.c) att dokumentera läkemedelsanvändning.

c) Kategorier av personuppgifter och uppgifternas lagringstid
Alla personuppgifter för Losvikas djurkliniker lagras och behandlas i ett kundregister. Kundregistret innehåller följande personuppgifter:
– Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och eventuellt försäkringsbolag inklusive försäkringsnummer
– Besökshistorik och övrig kontakt, t.ex. information om vad som diskuterats i telefonsamtal och e-postkorrespondens

Vad beträffar uppfyllandet av dokumentering av läkemedelsanvändning sparas patientens uppgifter, medicinska åtgärder, etc. under kundens namn i kundregistret.

Personuppgifterna lagras i det aktiva kundregistret tills alla djur som är antecknade under kundens namn har avlidit, efter detta överförs kundens uppgifter till registret för arkiverade kunder var uppgifterna sparas i enlighet med gällande rätt. Gällande rätt som påverkar lagringstiden är bokföringslagen och lagen om medicinsk behandling av djur.

d) Uppgiftskällor
Uppgifterna i registret fås från den registrerade.

Grunden för att uppgifterna begärs av den registrerade är att de är nödvändiga för att uppfylla Losvikas rättsliga förpliktelse att dokumentera sina medicinska åtgärder samt Losvikas berättigade intresse att föra ett kundregister. Om den registrerade inte ger de nödvändiga personuppgifterna kan inte Losvika ta emot patienten.

e) IT-system som används vid behandlingen av uppgifter
Alla personuppgifter sparas i det finska IT-systemet Provet som fungerar som kundregister för dokumentering av medicinska åtgärder, fakturering, försäljning, tidsbokning och bokföring.

Seger Marketing Ab Oy – leverantör och upprätthållare av Losvikas hemsidor

f) Utlämning och överföring av personuppgifter
Inga personuppgifter utlämnas utanför EU- eller EES-området.

De leverantörer som Losvika överlämnar personuppgifter till är följande:
– Laboratorietjänster: Vetlab, Patovet, Idexx, ELTDKY, Berner, LABOKLIN, Movet
– Övriga tjänster: Tähtipöly, OK Indrivning
– Personuppgifter till försäkrningsbolag och faktureringstjänster sker på begäran av kunden och baserar sig på ett förhållande mellan kunden och tjänsten, Losvika överför således inte uppgifter till försäkringsbolagen på eget bevåg.

LOSVIKA EQUESTRIAN STORE

a) Ändamål för behandling av personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter grundar sig på en kundrelation mellan kunden och Losvika.

b) Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Berättigat intresse (GDPR artikel 6.1.f).

c) Kategorier av personuppgifter och uppgifternas lagringstid
Personuppgifterna behandlas i ett kundregister som innehåller följande uppgifter:
– Namn, adress, telefonnummer, e-postadress

Personuppgifterna sparas i fem år efter senaste köp.

d) Uppgiftskällor
Uppgifterna i registret fås från den registrerade.

Grunden för att uppgifterna begärs av den registrerade är att de är nödvändiga för att kunna hantera beställningar. Om den registrerade inte ger de nödvändiga personuppgifterna kan kunden inte beställa varor från Losvikas nätbutik.

e) IT-system som används vid behandlingen av uppgifter
Creamarketing Oy Ab – leverantör och upprätthållare av hemsidan för Losvika Equestrian Store.

f) Utlämning och överföring av personuppgifter
Inga personuppgifter utlämnas utanför EU- eller EES-området.

Alla personuppgifter behandlas i kundregistret i nätbutiken som levereras av Creamarketing Oy Ab och lämnas inte ut därifrån.

 1. Principer och processer för behandling av personuppgifter
  Behandlingen av personuppgifter på Losvika sker i enlighet med principerna i GDPR artikel 5. Dataskyddet för personuppgifterna beaktas under hela deras livscykel. Vid införskaffning av nya tjänster, processer eller system bedöms hur dataskyddet kan försäkras. Vid behandlingen av personuppgifter på Losvika beaktas de risker som kan följa av behandlingen för att minska sannolikheten för dataskyddsincidenter.
 1. Användning av cookies
  En cookie, eller kaka, är en liten textfil på webbplats som sparar besökarens dator som en unik ID. Cookien tillåter att olika funktioner fungerar som de ska, men sparar inga personuppgifter som namn eller e-post. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på andra webbplatser som använder samma cookie samt hjälpa i att marknadsföra relevanta saker för besökaren.

  I Losvika Equestrian Store används cookies för att hantera artiklar i varukorgen, inloggning på ”mina sidor” och för vissa funktioner som bara ska visas en gång per besökare. Inloggningsinformationen lagras i sen sessionscookie och raderas när du stänger din webbläsare. Butikens cookies hanteras av systemleverantören.

 1. Säkerställande av dataskydd och hantering av problemsituationer
  All personal på Losvika Ab har en grundläggande kunskapsnivå om dataskydd för att försäkra att behandlingen av personuppgifter på Losvika sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

  Vid dataskyddsincidenter förbinder sig Losvika att meddela alla incidenter till ansvarig myndighet inom 72 timmar efter att incidenten har skett eller uppdagats. Ifall incidenten är omfattande och betydande för den enskilda registrerade informeras även denna om incidenten inom skälig tid.

 2. De registrerades rättigheter
  På Losvika behandlas personuppgifter baserat på det berättigade intresse som följer av att den registrerade ingår en kundrelation med Losvika, antingen som kund på någon av djurklinikerna eller som kund på Losvikas nätbutik, och en rättslig förpliktelse att dokumentera läkemedelsanvändning enligt lagen om medicinsk behandling av djur 21§.

  Nedan följer en lista över de rättigheter som den registrerade har i enlighet med de behandlingsgrunder som Losvika tillämpar:
  – Den registrerade har rätt att få veta ifall Losvika behandlar dens personuppgifter och hur uppgifterna behandlas.
  – Den registrerade har rätt att vid behov få felaktiga uppgifter korrigerade och även kräva att uppgiftsbehandlingen begränsas under den tid som Losvika kontrollerar om uppgifterna är korrekta.
  – Den registrerade har rätt att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse om hen har skäl som hänför sig till dennes specifika situation.
  – Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till Dataskyddsombudsmannens byrå (www.tietosuoja.fi).

Ifall den registrerade vill utöva sina rättigheter kan hen kontakta Losvika på e-postadressen info@losvika.com och förklara vilka rättigheter hen vill utöva, den fortsatta processen bedöms utgående ifrån detta. 

(Uppdaterad 2.9.2020)